Có 1 kết quả:

xiǎo gāng gangr

1/1

Từ điển Trung-Anh

small mug (baby language)