Có 1 kết quả:

xiǎo zāng guǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

dirty little devil (affectionate, of child)