Có 1 kết quả:

xiǎo jiù zi

1/1

xiǎo jiù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) wife's younger brother