Có 1 kết quả:

xiǎo huí xiāng

1/1

xiǎo huí xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fennel
(2) fennel seed