Có 1 kết quả:

xiǎo cài yī dié

1/1

xiǎo cài yī dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a small appetizer
(2) a piece of cake; very easy (idiom)