Có 1 kết quả:

xiǎo cài diér

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 小菜一碟[xiao3 cai4 yi1 die2]