Có 1 kết quả:

xiǎo luó bo tou

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) little kid