Có 1 kết quả:

xiǎo huáng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pallas's grasshopper warbler (Locustella certhiola)