Có 1 kết quả:

xiǎo xíng xīng

1/1

xiǎo xíng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) asteroid
(2) minor planet