Có 1 kết quả:

xiǎo xíng xīng dài ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

asteroid belt between Mars and Jupiter