Có 1 kết quả:

xiǎo xíng xīng dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

asteroid belt between Mars and Jupiter