Có 1 kết quả:

xiǎo li xiǎo qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stingy
(2) petty