Có 1 kết quả:

xiǎo dòu

1/1

xiǎo dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 紅豆|红豆[hong2 dou4]

Một số bài thơ có sử dụng