Có 1 kết quả:

xiǎo mài bù

1/1

xiǎo mài bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kiosk
(2) snack counter
(3) retail department or section inside a larger business