Có 1 kết quả:

xiǎo zī chǎn jiē jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

petty bourgeois