Có 1 kết quả:

xiǎo zhuó

1/1

xiǎo zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a drink
(2) small party

Một số bài thơ có sử dụng