Có 1 kết quả:

xiǎo chú xī

1/1

xiǎo chú xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the day before New Year's Eve