Có 1 kết quả:

xiǎo yǎ

1/1

xiǎo yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

one of the three main divisions of the Book of Songs 詩經|诗经