Có 1 kết quả:

xiǎo jí tuán

1/1

xiǎo jí tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) faction
(2) clique