Có 1 kết quả:

xiǎo qīng nián

1/1

xiǎo qīng nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young person
(2) youngster