Có 1 kết quả:

xiǎo qīng jiǎo yù ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Nordmann's greenshank (Tringa guttifer)