Có 1 kết quả:

xiǎo miàn bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bread roll
(2) bun