Có 1 kết quả:

xiǎo xiàng

1/1

xiǎo xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) small item
(2) event (of program)