Có 1 kết quả:

xiǎo guǐ

1/1

xiǎo guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) little demon (term of endearment for a child)
(2) mischievous child
(3) imp