Có 1 kết quả:

xiǎo lín xiōng jiāo méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pygmy wren-babbler (Pnoepyga pusilla)