Có 1 kết quả:

xiǎo niǎo

1/1

xiǎo niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penis (kiddie term)

Một số bài thơ có sử dụng