Có 1 kết quả:

xiǎo yā juān

1/1

xiǎo yā juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser coucal (Centropus bengalensis)