Có 1 kết quả:

xiǎo juān jiū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little cuckoo-dove (Macropygia ruficeps)