Có 1 kết quả:

xiǎo pì tī

1/1

xiǎo pì tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) little grebe (Tachybaptus ruficollis)