Có 1 kết quả:

xiǎo mài

1/1

xiǎo mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wheat
(2) CL:粒[li4]