Có 1 kết quả:

xiǎo mài pēi yá

1/1

Từ điển Trung-Anh

wheat germ