Có 1 kết quả:

xiǎo huáng

1/1

xiǎo huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) taxicab (Tw)