Có 1 kết quả:

xiǎo huáng guā

1/1

Từ điển Trung-Anh

gherkin