Có 1 kết quả:

xiǎo huáng jiǎo yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) lesser yellowlegs (Tringa flavipes)