Có 1 kết quả:

shǎo bu dé

1/1

shǎo bu dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot be avoided
(2) cannot do without