Có 1 kết quả:

shào dōng

1/1

shào dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boss's son
(2) young master