Có 1 kết quả:

shào dōng ㄕㄠˋ ㄉㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) boss's son
(2) young master