Có 1 kết quả:

shǎo zhī yòu shǎo

1/1

shǎo zhī yòu shǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very few
(2) very little