Có 1 kết quả:

shǎo kuài ròu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) (usually used in the negative) (can't) hurt (to do sth)
(2) (won't) hurt (to do sth)