Có 1 kết quả:

shào zhuàng bù nǔ lì , lǎo dà tú shāng bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

if you are lazy in your prime, you'll be sorry in your old age