Có 1 kết quả:

shào nǚ lù xiào liǎn , hūn shì bàn chéng quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

When the girl smiles, the matchmaker's job is half done. (idiom)