Có 1 kết quả:

shào nǎi nai

1/1

shào nǎi nai

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young lady of the house
(2) wife of the young master