Có 1 kết quả:

shǎo ān wú zào

1/1

shǎo ān wú zào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) keep calm, don't get excited
(2) don't be impatient