Có 1 kết quả:

shào wèi

1/1

shào wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

second lieutenant (army rank)