Có 1 kết quả:

shào nián lǎo chéng

1/1

shào nián lǎo chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) accomplished though young
(2) lacking youthful vigor