Có 1 kết quả:

shǎo chéng duō

1/1

shǎo chéng duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Many little things add up to sth great (idiom); many a mickle makes a muckle