Có 1 kết quả:

shǎo shù

1/1

shǎo shù

phồn thể

Từ điển phổ thông

thiểu số, ít ỏi, thứ yếu

Từ điển Trung-Anh

(1) small number
(2) few
(3) minority