Có 1 kết quả:

shǎo shù mín zú xiāng ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ethnic township (formal village level subdivision of PRC county)