Có 1 kết quả:

shào xiào

1/1

shào xiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) junior ranking officer in Chinese army
(2) major
(3) lieutenant commander