Có 1 kết quả:

shào ye

1/1

shào ye

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) son of the boss
(2) young master of the house
(3) your son (honorific)