Có 1 kết quả:

shǎo guǎn xián shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Mind your own business!
(2) Don't interfere!