Có 1 kết quả:

shǎo xǔ ㄕㄠˇ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a little
(2) a few