Có 1 kết quả:

shǎo xǔ

1/1

shǎo xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a little
(2) a few